شماره هجدهم
 

سخن مدیرمسئول

تجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی، چه در کشورهای توسعه یافته و یا نوپای صنعتی نشان می دهد که مدیریت یکی از اهرم های قوی و محرک های اصلی توسعه است. نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت بخصوص در سطح اجرائی در کشور ما نیز به خوبی احساس شده است. خاصه در شرایط کنونی که کشور ما با کمبود منابع ارزی، رشد جمعیت و انتظارات روز افزون مردم درباره ارتقاء سطح زندگی روبروست تصمیم گیری منطقی و استفاده بهینه از امکانات مادی و انسانی موجود از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار شده است. کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای ذانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی و نیز در نظر گرفتن شرایط بومی، و ظایف خویش را در زمینه برنامه ریزی،یازماندهی، هماهنگی و کنترل ، رهبری و مدیریت منابع انسانی و بالاخره نوآوری و تحول به نحوی موثرتر از گذشته انجام دهند.
 

شماره جاری: بهار 1395

بررسي اثرات رويه هاي عملكرد بالا بر خروجي هاي منابع انساني و عملكرد سازمان براساس مدل ليو و همكاران

سميه دانيالي

1-26

بررسي اثرات عوامل آميخته بازاريابي ، برجذب مشتريان ،‌براساس مدل كواشواها و اگراوال

فاطمه سادات قدرت

27-46
بررسي اثرات طراحي و صفحه آرايي فروشگاه آنلاين و جو آن بر قصد خريد مشتري

سميه دويستي

47-66
تاثير آميختگي عاطفي مشتري بر روي قصد خريد اينترنتي
سميه دويستي - دكتر محمدرضا دلوي
67-75
تاثير نگرش نسبت به وب سايت برروي قصد خريد اينترنتي
سميه دويستي - حميد سرايداريان
76-83

بررسي اثرات سبك هاي رهبري خودمختار(قدرت طلب ،نوع دوست ،اخلاقي) برحق اظهار نظر كاركنان با در نظر گرفتن تئوري(ال . ام . ايكس) و قضاوت كاركنان از جايگاهشان

نيما زادمهر
84-111