شماره هفدهم
 

سخن مدیرمسئول

تجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی، چه در کشورهای توسعه یافته و یا نوپای صنعتی نشان می دهد که مدیریت یکی از اهرم های قوی و محرک های اصلی توسعه است. نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت بخصوص در سطح اجرائی در کشور ما نیز به خوبی احساس شده است. خاصه در شرایط کنونی که کشور ما با کمبود منابع ارزی، رشد جمعیت و انتظارات روز افزون مردم درباره ارتقاء سطح زندگی روبروست تصمیم گیری منطقی و استفاده بهینه از امکانات مادی و انسانی موجود از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار شده است. کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای ذانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی و نیز در نظر گرفتن شرایط بومی، و ظایف خویش را در زمینه برنامه ریزی،یازماندهی، هماهنگی و کنترل ، رهبری و مدیریت منابع انسانی و بالاخره نوآوری و تحول به نحوی موثرتر از گذشته انجام دهند.
 

شماره جاری: زمستان 1394

استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري براي ارزيابي استرات‍ژي هاي زنجيره تامين با استفاده از كارت امتيازي متوازن توسعه يافته

مرجان شعراي نجاتي

1-23

بررسي اثرات تحول آفريني سازماني بر عملكرد سازماني - مورد مطالعه : هشت شركت زير مجموعه خيريه همدانيان شهر اصفهان

جليل خياميم

24-41
بررسي تاثيرات فعاليت هاي بازاريابي بر كيفيت روابط بر اساس مدل الالك - مورد مطالعه مشتريان بانك ملي شهر اصفهان

مولود ايرجي زاد

42-58
چگونگي انتقال مهارت هاي مديريتي به زير دستان به منظور جانشين پروري
سعدي رئيسي
59-67
بررسي رابطه بين خودباوري كاركنان و اعتماد سازماني بر اساس مدل نيكلاس پلاس - مورد مطالعه :شركت لوله سازي اهواز
محمد كوتي
68-88

بررسي تاثير منافع ادراك شده آنلاين بر ارزش وي‍ژه برند بانكداري اينترنتي-مورد مطالعه : مشتريان بانك مسكن شهر اصفهان

اميرحميد شهابي
89-102