شماره چهاردهم ، تابستان 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره چهاردهم: پائیز و زمستان1393

طراحی و آزمون مدل بومی هویتو عملکرد سازمانی ویژه پژوهش های مدیریت ایرات
محمد هادی خلیلی بروجنی
30-1
تأثیر فعالیت های فناوری اطلاعات بر سطوح بلوغ سازمانی بیمارستان های دولتی و غیر دولتی
نهال سلامتیان
40-31
مطالعه رابطه مدیریت ارتباط با مشتری ، اعتماد به نام تجاری ، ارزش ویژه نام تجاری و وفاداری به نام تجاری
دکتر محمدرضا مستوفی و محمد جمالی
60-41
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت خرده فروشان در کانال توزیع مواد غذایی از منظر مدل کاتو
دکتر اوژن کریمی و حمید تاجمیر ریاحی
80-61
بررسی رابطه بین پاداش های درونی و ابعاد نوآوری از منظر مدل های رابینز و دیسنزو و یوتربک
بهنام حکمی
107-81