شماره سیزدهم ، تابستان 1393

 

 

شماره سیزدهم : تابستان 1393

بررسی اثرات ساختار شبکه‌ای (مجازی) و مشخـصات وظیـفه بر عمـلکرد شبــکه‌ای
ساره طاهرزاده بروجنی
16-1
بررسـی اثرات فـناوري اطلاعـات بر توانمـند سازهـای چابـكي در سازمـان
علیرضا اسدپور
25-17
بررسی تاثیرات مدیریت عملکرد بر سیستم پاداش با استفاده از تکنیک 720 درجه
محمد الواري پور
56-27
بررسي رابطه ميان سبك‌هاي تفكر مديران مالي از منظر نظريه خودگرداني ذهني استرنبرگ و دام‌هاي زمان
امير توكلي
80-58
بررسی تاثیر سایبرنتیک بر مدیریت دانش
سعيد رئوفي
100-81
بررسی اثرات ساختار سازماني بر سكوت سازماني از منظر كاركنان
محسن كريميان سيچاني
122-101