نشریه مدیران کیفیت

 
image 

صاحب امتياز و مدير مسئول : حميد سرايداريان

جانشين مدير مسئول : دکتر ندا مقیم

گروه كارشناسان افراد حقوقي

شركت فرآيند تحقيق

موسسه دانش پژوهان مديريت و رهبري ايرانيان

سردبير : دکتر محمدرضا دلوی

مدیر بازرگانی: مهرداد جعفری

صفحه آرايي : عباس گلي

امور اداری: مهرداد جعفري

مسئول سايت : مهناز بهشتي