شماره  بيست وچهارم
 

سخن مدیرمسئول

تجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی، چه در کشورهای توسعه یافته و یا نوپای صنعتی نشان می دهد که مدیریت یکی از اهرم های قوی و محرک های اصلی توسعه است. نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت بخصوص در سطح اجرائی در کشور ما نیز به خوبی احساس شده است. خاصه در شرایط کنونی که کشور ما با کمبود منابع ارزی، رشد جمعیت و انتظارات روز افزون مردم درباره ارتقاء سطح زندگی روبروست تصمیم گیری منطقی و استفاده بهینه از امکانات مادی و انسانی موجود از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار شده است. کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای ذانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی و نیز در نظر گرفتن شرایط بومی، و ظایف خویش را در زمینه برنامه ریزی،یازماندهی، هماهنگی و کنترل ، رهبری و مدیریت منابع انسانی و بالاخره نوآوری و تحول به نحوی موثرتر از گذشته انجام دهند. 

شماره جاری: پاییز 1396

بازاریابی داخلی

محمد درمنکی فراهانی ( برگرفته از كنفرانس مديران كيفيت)

1-7

تاثیر کیفیت خدمات ارائه شده در ادارات پست بر رضایت مشتری ( مورد مطالعه ادارات پست استان چهارمحال و بختیاری 

گیتی رئیسی - مجتبی براری ( برگرفته از كنفرانس مديران كيفيت)

8-20
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی پرسنل پذیرش واحدهای اقامتی مشهد

محسن مجدی( برگرفته از كنفرانس مديران كيفيت)

21-33